Huurvoorwaarden

Regeling voor verhuur en gebruik van het Hofshuus en/of de Gesinkschure.

Artikel 1 – Huurvoorwaarden.

A De te huren ruimte wordt mondeling, telefonisch of per email gereserveerd.

B Een reservering wordt als definitief beschouwd, zodra de door de verhuurder toe te zenden huurovereenkomst door de huurder voor akkoord is getekend en door de verhuurder is ontvangen.

C De huurkosten dienen vóór de datum van gebruik van het gehuurde te zijn voldaan.

D Bij annulering van de huurovereenkomst tenminste 30 dagen vóór gebruik ontvangt u 100% restitutie. Bij annulering van de huurovereenkomst tenminste 7 dagen vóór gebruik wordt 50% van het afgesproken huurtarief in rekening gebracht. Bij annulering van de huurovereenkomst binnen 7 dagen vóór gebruik wordt het volledige afgesproken huurtarief in rekening gebracht. In overleg met de verhuurder kan in bijzondere omstandigheden van bovengenoemde regeling worden afgeweken.

E Het gehuurde mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gehuurd. Het is aan de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of in gebruik te geven. Aanwijzingen van de verhuurder moeten te allen tijde worden opgevolgd.

F Van alle door of tijdens het gebruik ontstane schade aan gebouw(en), erf en/of inventaris moet de huurder terstond de verhuurder in kennis stellen. De schade zal door de verhuurder worden opgenomen. Herstel zal geschieden op kosten van de huurder.

G Tarieven:

a – De huur voor museumboerderij het Hofshuus (max. 50 personen) exclusief de historische keuken, kelder en knechtenkamer € 50,- per uur met  een maximum van € 275,- per dag  / het minimum huurtarief is € 100,=

b – De huur voor de Gesinkschure (max. 100 Personen) exclusief de zolderverdieping, € 60,- per uur met een maximum van € 330,- per dag   /  het minimum huurtarief is € 120,=

c – Gebruik van beamer en/of geluidsapparatuur Gesinkschure € 50,-. Het huurtarief is inclusief gebruik van water, verlichting en verwarming tot een maximum van 25 kWh per dag. Bij extra verbruik elektra wordt het actuele tarief per verbruikte kWh in rekening gebracht.

H Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van het gebruikmaken van de huurovereenkomst.

I Zonder overleg met de beheerder is roken en open vuur (waxinelichtjes, kaarsen, vuurkorven etc.) in en om het Hofshuus en de Gesinkschure niet toegestaan. Vuurwerk afsteken is net als strooien met confetti, rijst, rozenblaadjes, glitter etc. niet toegestaan.

J Na gebruik van de ruimte(s) dient het eventuele afval door de huurder zelf afgevoerd te worden.

K Alle aanwijzingen zoals aangegeven door Politie, Brandweer of Gemeente Oude IJsselstreek moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Artikel 2 – Voorwaarden met betrekking tot gebruik van de ruimten en het erf.

A Na gebruik dient/dienen de ruimte(n) in de oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Er mogen geen tenten o.i.d. op het erf worden geplaatst, tenzij met uitdrukkelijke instemming van de verhuurder. Indien sprake is van (extra) vervuiling zullen schoonmaakkosten aan de huurder worden doorberekend. Op het erf kunt u vrij rondlopen, de groentetuin en bloementuin vóór de boerderij is geen speelplek voor kinderen. Dieren mogen niet gevoerd worden.

B Indien voor het houden van specifieke activiteiten vergunningen benodigd zijn, dienen deze door de huurder bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek te worden aangevraagd en een week voor huurdatum aan verhuurder te worden getoond.

C Alle (nood)uitgangen moeten over de volle breedte vrij worden gehouden en goed bereikbaar zijn.

D In de keuken kan men gebruik maken van de aanwezige apparatuur/servies. Frituren, bakken en braden is NIET toegestaan. Men dient zelf te zorgen voor de catering.

E BBQ’en is alleen toegestaan op het grasveld van het buitenterrein na overleg met de verhuurder.

F Parkeren van auto/fiets is alleen toegestaan op de parkeerplaats, op de daarvoor bestemde plek en niet op het erf. Parkeren van voertuigen is ook gratis mogelijk op de publieke parkeerplaatsen nabij de sporthal/zwembad aan de van Pallandtstraat in de directe nabijheid van het Hofshuus terrein.

G Tijdens het gebruik mag geen geluidsoverlast ontstaan voor de omwonenden. Het ten gehore brengen van levende dan wel mechanische muziek in het Hofshuus en de Gesinkschure is toegestaan tot uiterlijk 24.00 uur. Daarbij dienen de grote schuurdeuren gesloten te blijven.

H In zijn algemeenheid is daadwerkelijk gebruik van gebouwen en terreinen toegestaan tot 24.00 uur. Uiterlijk 01.00 uur moet iedereen de gebouwen en het terrein hebben verlaten.

Artikel 3 – Overig.

A De huurder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gedrag van de aanwezigen.

B Verhuur van het terrein voor evenementen van sociaal-culturele aard is mogelijk > hiervoor worden dan aparte afspraken gemaakt. Voor persoonlijke evenementen wordt het terrein niet verhuurd.

C Voor afspraken en / of inlichtingen kan men zich wenden tot: tel. 06 1566 4252 of verhuur@hofshuus.nl

D De sleutel moet op de daarvoor bestemde plek worden achtergelaten.

E De huur dient vooraf te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL48 RABO 0364 8815 69 t.n.v. Stichting Exploitatie Museum Kerspel Varsefelt.